Achtergrondinfo bij data

Afspraak

A – 0000 : gebeurde in Antwerpen
B – 0000 : gebeurde in België

 

B – 1789 De Franse revolutie
Voor de omwenteling bestaan er drie standen in Frankrijk: twee bevoorrechte standen (de adel en de geestelijkheid) en de derde stand (boeren, werklieden en de burgerij). De Bastille (gevangenis) wordt ingenomen. In 1791 besluit de Nationale Conventie om het koningschap af te schaffen. Tenslotte worden de koning en zijn vrouw (Marie-Antoinette) onthoofd.

B – 1798  De Boerenkrijg
De opstand tegen de Fransen begon in de Vlaamse plattelandsgemeenten. Het gaat vooral om de verplichte inlijving bij het Franse leger van jonge boeren. Aangemoedigd door de geestelijkheid wapenen de boeren zich met zeisen, pieken en oude geweren en vallen de Franse gezagsdragers aan. De beweging bereikt spoedig Brabant en de Kempen. Drie maanden later moeten deze ordeloze benden onderdoen voor de Franse ruiterij. Ze worden uitgeroeid bij Hasselt.

A – 1811 Het Bonaparte dok wordt gegraven
We zijn nu in de Napoleontische tijd. Napoleon zelf zei dat hij van Antwerpen een “geladen pistool zou maken, gericht op het hart van Engeland”. Lees: Londen. Dat wil dus zeggen dat hij van Antwerpen een oorlogshaven wilde maken.

B – 1815 Congres van Wenen / Waterloo
Napoleon wordt verslagen bij Waterloo. (Cambronne: la garde meurt, mais ne se rend pas !)
Er ontstaat een nieuwe staat : Het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is beslist door het Congres van Wenen. Holland en “België” worden samengevoegd.

B – 1830 De “Belgische” omwenteling
Na een opvoering in de Muntschouwburg te Brussel van “De stomme van Portici”, (amour sacré de la patrie, rends-nous l’audace et la fierté) rukken de Brusselaars op naar de woningen van de Oranjegezinde ambtenaren. De opstand is een feit.

A – 1830 De Hollanders beschieten Antwerpen vanuit het Zuidkasteel
Het Hollandse garnizoen wordt in de vestiging teruggeworpen. Generaal Chassé, die het bevel voert, laat de stad zeven uur lang beschieten. Dat resulteert in een enorme brand die grote kunstschatten vernielt. Maar België is geboren en zal voortaan als een onafhankelijke natie leven.

B – 1831 Leopold I, eerste koning van België
In het begin wil men Louis de Nemours op de Belgische troon plaatsen. Hij is de zoon van de Franse koning. Engeland vind die keuze maar niks. Daarom weigert de Franse koning de kroon voor zijn zoon. Op 4 juni 1831 verkiest men prins Leopold van Saksen-Coburg-Gotha tot koning van de Belgen. Hij wordt Leopold I.

B – 1835 De eerste spoorlijn
5 mei 1835: Leopold I is aanwezig om het vertrek bij te wonen. Drie treinen staan klaar. Ze hebben elk een naam. De meeste mensen zitten in een open wagen. Vijf kanonschoten geven het teken tot vertrek. Een muziekkorps speelt het vaderlands lied. Langzaam, luid puffend en dampend zet “De Olifant” zich in beweging. Als de trein eindelijk snelheid heeft gehaald, vliegt stof, damp en roet de mensen in het gezicht. De zondagse pakken zullen beslist moeten worden gereinigd.

B – 1838  Hendrik Conscience schrijft “De Leeuw van Vlaanderen”
Na “In ’t Wonderjaer” en “Phantazy” waagt Conscience zich aan een groots thema. Voortaan zal elke Vlaming weten wat er in 1302 gebeurde.

A – 1839 Invoeren van de Scheldetol
Willem I eist plotseling de uitvoering van het “Verdrag van de Vierentwintig artikelen”. En dat houdt ook in dat elk schip dat naar Antwerpen vaart, 1,5 gulden per ton moet betalen. Zo wordt ineens een Scheldetol ingesteld. Het spreekt voor zich dat dit voor Antwerpen een zware klap is. Er komen minder schepen naar onze haven.

A – 1843 Oprichting van de “Société de Zoologie d’Anvers”
Onder impuls van de toenmalige schepen en latere burgemeester van de stad Antwerpen, Frans Loos, werd een Société voor Zoologie d’Anvers opgericht.
In 1843 koopt men de “hoveniersgronden” aan het Ooststation (huidige Centraal station) gelegen buiten de stadswallen. Het is een mooie planten- en bomentuin. In de 16de eeuw reeds eigendom van Peter Coudenberg, vermaard Antwerps tuinier-apotheker.
In 1844 wordt het eerste museumgebouw ingehuldigd. Toegang voor gegoede burgers was toen 1 frank (het dagloon van een arbeider).

B – 1846-1848 Hongersnood in Vlaanderen
Eind novermber begint het zwaar te vriezen, dagen, weken lang. Als er geen sneeuw komt, die alles toedekt, is het nieuwe koren zo goed als verloren.
De aardappelen krijgen een vreemde ziekte. Het loof wordt bruin en verwelkt. Een geur van verrotting hangt in de lucht. Er is gewoon geen aardappeloogst. Een tyfus-epidemie breekt eveneens uit.
En wevers en spinners hebben het al zo zwaar. In Engeland wordt met de machine betere draad gesponnen en beter geweven. En goedkoper ook. Wat kun je doen tegen hongersnood?.

A – 1859 Nieuwe forten en wallen. Afbraak citadel
Nieuwe vestingen worden aangelegd naar een idee van Brialmont. Brialmont was een genie-officier die wereldfaam genoot als fortenbouwer.

B – 1860 Soldaten kunnen lezen en schrijven
1840 : 50%    1880 : 78%
1850 : 55%    1890 : 84%
1860 : 60%    1900 : 88%
1870 : 70%    1910 : 92%

B – 1865 Leopold II wordt Koning van België
De grote werken van openbaar nut, zoals de stuwdam van de Gileppe, de overwelving van de Zenne en het bouwen te Brussel van het Paleis voor Schone Kunsten en het Justitiepaleis, worden verwezenlijkt. De inrichting van de havens, de werken tot verdediging van ons land zouden al volstaan om van hem een groot koning te maken, maar dankzij zijn politiek inzicht, verkreeg hij ook een uitgestrekt koloniaal rijk: Belgisch Congo.

A – 1866 De cholera-epidemie
In de vorige eeuw is het met de hygiëne maar pover gesteld. De cholera is een ernstige, acute en besmettelijke darmziekte. Robert Koch ontdekt de bacterie die er de oorzaak van is. Alleen al in Antwerpen eist de ziekte 3.000 doden.

B – 1874 Afbraak van het Zuidkasteel
Waar het stond is niet zo moeilijk te raden. Denk maar aan Verschansingstraat, Kasteelpleinstraat, Bresstraat… en zoek maar verder op een stadsplan.

B – 1878 Van Humbeeck de eerste Belgische Minister voor Onderwijs
Voor de eerste maal in de geschiedenis heeft België een minister voor onderwijs: Van Humbeeck. Het is een liberaal en reeds het volgend jaar vaardigt hij een wet uit op het lager onderwijs. Daardoor wordt iedere gemeente verplicht om een “onzijdige” school op te richten. Godsdienst is niet in het programma opgenomen, maar mag door de geestelijken worden gegeven buiten de schooluren.

A – 1877 - 1884 De Scheldekaaien worden rechtgetrokken
Wat er uitsteekt in de Schelde verdwijnt. Het is, zeker voor die tijd, een enorm werk. Ruien worden overwelfd en vlieten gedempt.

B – 1.4.1878 Iguanodons in België
De mijnwerker Jules Creten stoot op een verzameling fossiele beenderen in de koolmijn van Bernisart. Men dacht eerst aan een aprilgrap maar toch blijkt dat men hier met goedbewaarde Iguanodonbeenderen te doen had.                                                          

B – 1879 – 1885 “Openbare school” contra “Vrije school”
De toepassing van de wet Van Humbeeck ontketent een hevige schoolstrijd. De bisschoppen nemen dit niet en bedreigen de ouders die hun kinderen naar de staatsscholen sturen met de Kerkelijke Ban. (Dan mag je geen mis meer bijwonen en geen communie ontvangen.) Er worden talrijke vrije scholen opgericht. In 1884 behalen de katholieken de overwinning en nemen de leiding van de staat weer in handen.

B – 1885 Congo-Vrijstaat
Tijdens een Internationale Conferentie die in Berlijn wordt gehouden, wordt Leopold II als soeverein-eigenaar van Congo erkend. Congo wordt een onafhankelijke neutrale staat met Boma als hoofdstad. De koning moet dan wel de vrijheid van handel en scheepvaart op de Congostroom verdedigen  en de inboorlingen tegen de slavenhandel beschermen.

A – 1885 De eerste wereldtentoonstelling te Antwerpen
Het is een privé-initiatief. Het terrein wordt gevonden op het Zuid, waar vroeger de citadel stond. Het hoogtepunt is de elektrische verlichting.

B – 1887 –1889 Verbod op kinderarbeid
De arbeid van vrouwen en kinderen wordt gereglementeerd. Alleen na hun twaalfde jaar mogen kinderen in de fabriek worden toegelaten. Nachtarbeid is voortaan verboden voor arbeiders onder zestien jaar. Vrouwenarbeid in de mijnen mag niet meer.

B – 1893 Het Meervoudig Algemeen Stemrecht
In 1886 organiseert de BWP (de Belgische Werkliedenpartij) haar eerste algemene grote massale straatbetogingen om druk uit te oefenen op de politiek om het Algemeen Stemrecht te verkrijgen. Er vallen tijdens de daarop volgende stakingen 16 doden te Mons en 5 te Antwerpen.
Uiteindelijk verkrijgt men het Meervoudig Algemeen Sremrecht:
- iedere “man” één stem, maar…
- humanioradiploma’s gaven 2 stemmen
- bepaalde inkomens kregen 1 stem bij,
Het totaal van 3 stemmen per “man” mag niet overschreden worden.

A – 1893 Staking eist vijf doden te Borgerhout
Voor 1893 worden de volksvertegenwoordigers en de senatoren gekozen door mensen die, ofwel een vrij hoog bedrag aan belastingen betalen, ofwel een diploma hebben van een universiteit. De gewone arbeiders zijn in het parlement niet vertegenwoordigd. In Antwerpen komt het tot ernstige onlusten. Er vallen vijf doden in Borgerhout, aan “den bougie”, dat is de kaarsenfabriek. De onlusten hebben er voor gezorgd dat de kieswet wordt gewijzigd. Iedereen mag nu stemmen, maar sommige mensen hebben twee stemmen en zelfs 3.

A – 1893 Tweede Wereldtentoonstelling te Antwerpen
Van 5 mei tot 5 november organiseert men op de gronden van het Zuid een Tweede Wereldtentoonstelling, met een exotisch en koloniaal karakter. Op dat ogenblik is het evident dat een groot deel in het teken staat van de Congo-Staat. Het wordt voor de burgerij opgevat als een “tour du monde sans fatigue”. Voor de gewone arbeider is deze tentoonstelling te duur.      

A – 1895 –1905 Bouw van het Centraal Station
In 1859 koestert men reeds plannen om een nieuw station te bouwen. Het zou een kopstation worden op de spoorlijn Brussel-Mechelen-Antwerpen. Het wordt een monumentaal gebouw geïnspireerd op het station van Zürich vol met neo-renaissance en neo-barok en met gebruik van veelvuldige inheemse marmersoorten.

B – 1.8.1901 Kolenvondst in Limburg
Onder leiding van professor André Dumont worden de eerste Limburgse steenkolenlagen ontdekt in As door een proefboring op een diepte van 54 m..

B – 1908 Congo wordt een Belgische kolonie
Na de conferentie in Berlijn van 1884 wordt de onafhankelijke Congo-Staat opgericht met als vorst Leopold II. De wetgevende kamers besluiten uiteindelijk om in 1908 Congo als kolonie aan te hechten. Overeenkomstig de plannen van de koning onderneemt men er het “beschavingswerk”, vooral de afschaffing van de “slavernij” en het installeren van militaire posten.
Zo wordt het kleine België een belangrijke koloniale mogendheid.

B – 1909 Albert I koning van België
Leopold II overlijdt op vrijdag 17 december 1909 te Laken.
Zijn zoon Leopold is in 1869 reeds overleden. Daarom wordt zijn neef prins Albert, de troonopvolger. In 1900 huwt hij Elisabeth, hertogin van Beieren.
Albert I wordt op 23 december 1909 gekroond als koning der Belgen.

A – 1909 Vliegweek van Antwerpen
Van 23 oktober tot 2 november 1909 organiseert de Luchtvaartclub van Antwerpen op het Wilrijksplein een vliegweek.
De toegangsprijs bedraagt : van 50 centimes tot 10 frank.
Baron de Caters en Jan Olieslagers, pioniers uit die tijd, zijn er te bewonderen in hun Blériot ééndekkers. Ook een bestuurbare luchtballon “de Zodiac”, maakt deel uit van deze attractie.

B – 1912 Algemene dienstplicht
Leopold II heeft door zijn internationale connecties de overtuiging dat België bedreigd wordt en zag maar één oplossing: een sterk leger opbouwen. Op zijn sterfbed ondertekent hij nog de wet dat elk gezin één zoon voor het leger moet leveren.
Wegens de toenemende oorlogsdreiging in Europa wordt in 1913 de persoonlijke dienstplicht ingevoerd.                                                                            
B – 1914 Leerplicht
Het gevolg van de wet van 15 mei 1914 is dat elk kind van 6 tot 14 jaar onderwijs moet volgen.
Reeds in 1911 wordt tijdens de regering van Ch. De Broqueville heftig gereageerd om de Openbare School te verdedigen.
Uitzonderlijk wordt de Wet Pouillet aanvaard. Zij  brengt de gelijkschakeling teweeg tussen het gemeentelijk en het vrij onderwijs.
De wet eist van alle onderwijzers echter een officieel diploma.

B – 1914 De Eerste Wereldoorlog
Na de moordaanslag in Serajevo op 28 juni 1914 op de Oostenrijkse Aartshertog Franz Ferdinand en zijn echtgenote Sophie, door de Bosniër Gravilo Princip, verklaren de Duitsers de oorlog aan Rusland (1 augustus) en aan Frankrijk (2 augustus). België krijgt een ultimatum waarbij de Duitsers een vrije doorgang voor hun legers eisen op ons grondgebied. Op een “neen” van onze Belgische regering volgt een Duitse inval.
Na de inname van de forten van Luik, Loncin en Namen, valt ook Antwerpen op 14 oktober 1914.

Het Belgisch leger moet zich terugtrekken en kan stand houden achter een natuurlijke hindernis, de IJzer en de ondergelopen Polders.
Het wordt een gruwelijke loopgraven-oorlog met zelfs het gebruik van gifgas en dit van 16 oktober 1914 tot 10 november 1918.
Met de steun van de Bondgenoten (Britten, Fransen en Amerikanen) kan men uiteindelijk op 11 november 1918 een wapenstilstand afdwingen. De gevolgen van deze oorlog zijn ellende en puin.
Hiervoor krijgt België schadevergoeding van Duitsland.
Tevens worden Eupen en Malmedy aan ons grondgebied toegevoegd. Ook het bestuur van Ruanda en Urundi, voormalige Duitse kolonies in Oost-Afrika, werden aan België toevertrouwd.

A – 1914 De bezetting van Antwerpen
Het Belgisch leger heeft zich in Antwerpen teruggetrokken onder het bevel van generaal Deguise. Het wordt een belegering en beschieting van de stad door de Duitsers. Verschillende plaatsen in de stad worden tot puin herschapen, waarbij o.a. de twee stedelijke scholen aan de Grotehondstraat worden vernield.
Tegenover de overmacht besluit men op 9 oktober 1914 om 5 uur ’s avonds tot overgave van de Stad en sluiten de burgemeester Jan De Vos en de Duitse bevelhebber von Beseler de beruchte “Conventie van Contich”. De Duitse generaal is verwonderd dat hij bij het binnentreden van de stad, noch het gros van het leger, noch de koning kan gevangen nemen. De soldaten zijn gevlucht naar Nederland of hebben de rest van het leger vervoegd aan de IJzer.

B – 1919 Algemeen Stemrecht
Het was onmogelijk te aanvaarden dat soldaten die 4 jaar in de loopgraven hadden gezeten aan “de IJzer” slechts één stem bezaten terwijl de oorlogswoekeraars het recht hadden drie stembiljetten in te vullen.
Op 10 april 1919 wordt een wetsontwerp aanvaard, waarbij alle Belgen van 21 jaar één stem hadden. De toepassing ervan gebeurt tijdens de verkiezingen van 16 november 1919.                                                                               

A – 1920 De VIIe Olympiade
Op 15 augustus 1920 worden met zeven kanonschoten en het lossen van witte duiven de Olympische Spelen geopend.
29 landen nemen er aan deel met 2692 atleten waaronder 74 vrouwen.
Op het Beerschotstadion wint de Belgische voetbalploeg de finale tegen de Tchechen met 2-0.
Onze boogschutter Hubert van Innis verzamelt 4 van de 6 gouden medaljes.

A – 1928 De Kruisschanssluis
De grote sluis moet de verbinding verzekeren tussen de Schelde en de dokken voor grote zeeschepen.
De eerste versassing gebeurt met de “Anversville” van de Compagnie Maritime Belge met aan boord Koning Albert en Koningin Elisabeth.
In 1908 werd reeds de Royerssluis in gebruik genomen.
(In 1955 volgt de Berendrechtsluis, in 1967 de Zandvlietsluis en in 1979 de Kallosluis.)

A – 1929 Bouw van de “Boerentoren”
1929-1932: De eerste wolkenkrabber van Europa, met een hoogte van 97,75m wordt opgetrokken: de Boerentoren of Torengebouw, eigendom van de Boerenleenbank (nu de Kredietbank - KBCtoren).

A – 1930 Derde Wereldtentoonstelling
Op 26 april wordt de wereldtentoonstelling geopend door Koning Albert en Koningin Elisabeth, op de gronden tussen de Jan Van Rijswijklaan en de Jan de Voslei. Naast de industrie wordt er nu een plaats voorbehouden voor de kunst in twee gebouwen die later als kerk en als school (Pestalozzistraat) zullen gebruikt worden.
Deze tentoonstelling valt samen met de viering van 100 jaar België.
Het stadspersoneel en de scholen krijgen gratis toegang.
Met de attractie “Oud België” wordt de toegang voor de modale Belg ook mogelijk gemaakt.

A – 1933 De Waaslandtunnel en de St-Annatunnel
Op 10 september 1933 worden beide tunnels ingehuldigd door Koning Albert. Zij worden de rechtstreekse verbinding met de Linkeroever of het “ Sint-Anneke”. De bouw van beide tunnels is een staaltje van industriële vaardigheid maar men kampt ook met vele tegenslagen. Enkele arbeiders lijden onder de “caissonziekte”.
Bij de inhuldiging van de voetgangerstunnel marcheren 20000 schoolkinderen door de tunnel met op kop de burgemeester Camille Huysmans.

A – 1934 Spoorlijn Antwerpen-Brussel elektrisch
Op 6 januari 1934 wordt de spoorlijn Antwerpen-Brussel elektrisch..

B – 1934 17 februari dood van Koning Albert
De koning, een fervent bergbeklimmer, komt tijdens een klimpartij in Marche-les-Dames bij een ongelukkige val om het leven. Op 22 februari 1934 wordt hij ten Grave gedragen. Het land treurde om zijn “Koning Ridder”.                                                                           

B – 1934 Leopold III wordt Koning der Belgen
Op 23 februari 1934 legt de jonge Leopold III de eed af als Koning der Belgen. Hij was gehuwd met Prinses Astrid van Zweden.

B – 1935 Koningin Astrid verongelukt
Op 29 augustus 1935 overlijdt Koningin Astrid bij een tragisch auto-ongeval in het Zwitserse dorpje Küssnacht. De koning zat zelf aan het stuur van de wagen en komt er met enkele kneuzingen vanaf.
Koningin Astrid wordt op 3 september 1935 begraven.
Een krant van toen schrijft: “De fee is onze held gaan vervoegen”, hiermee doelt men op Koning Albert I.

B – 1940-1945 De Tweede Wereldoorlog
Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers België aan om op te rukken naar Frankrijk.
Het Belgisch leger capituleert op 28 mei 1940. Veel soldaten blijven krijgsgevangen in Duitsland. Tijdens de Duitse bezetting wordt voornamelijk in steden honger en koude geleden.
Van 1940 af worden Joodse mensen vervolgd, van 1942 naar concentratiekampen gevoerd en door de nazi’s vermoord. Ook de Joodse klasgenootjes werden niet gespaard. Geallieerde vliegtuigen bombarderen steden in Duitsland, maar ook bij ons werden fabrieken, spoorwegen, bruggen en stations getroffen. Daarbij vallen veel slachtoffers onder de burgerbevolking.
Op 8 mei 1945 hebben de geallieerden Duitsland overwonnen en is er terug vrede in Europa.
Op 14 augustus 1945 legt Japan de wapens neer.
De Tweede wereldoorlog is eindelijk voorbij.

A – 1944 -1945

Op 4 september 1944 wordt Antwerpen bevrijd. Kort daarna vanaf 13 oktober  bestoken de Duitsers onze stad met raketten en vliegende bommen. Hierbij vallen duizenden doden en gewonden en worden tienduizenden woningen totaal vernield. Ook scholen blijven niet gespaard.
8 maart 1945 betekent het einde van deze verschrikking.                                             

Chronologische feiten

B – 1940, 10 mei Duitse inval.

A – 1940, 18 mei Antwerpen bezet door het Duitse leger.

B – 1940, 28 mei België kapituleert.

A – 1941, april Pogrom in Antwerpen, de synagoog wordt in brand gestoken.

B – 1942, 11 juni De Joden moeten een gele Davidster dragen.

B – 1942, september Massale deportatie van Joden naar Duitsland.

A – 1943, 5 april Bombardement van Mortsel
Door een samenloop van omstandigheden werpt een Amerikaans eskader zijn bommen op het centrum van Mortsel – Oude God i.p.v. op de Erlafabriek. Een klein aantal bommen vernielt toch een gedeelte van de fabriek maar ongelukkig genoeg worden er ook meer dan 200 schoolkinderen gedood in hun scholen.

B- 1944, april De radiotoestellen worden in beslag genomen.

B – 1944, 6 juni De landing in Normandië.

B – 1944, 7 juni Koning Leopold III wordt als “krijgsgevangene” weggevoerd naar Duitsland.

B – 1944 september-oktober België wordt bevrijd.

A – 1944, 3 september Antwerpen is bevrijd en de haven is intact gebleven.

A – 1944, 13 oktober De eerste V-bom valt in de Schildersstraat. De scholen worden gesloten.

B – 1944, 17 december Het Duitse leger valt aan in de Ardennen: het Von Rundstedt-offensief.
Antwerpen is het belangrijkste doelwit.

B – 1945, januari Ardennenoffensief wordt gestopt (Bastogne).

A – 1945, 8 maart De laatste V-bom valt in Mortsel.

B – 1945, 8 mei Vrede in Europa.

A – 1945, mei De scholen heropenen en op 12 augustus is het einde van het schooljaar.

B – 1945, augustus Atoombommen vallen op Hiroshima en Nagasaki (Japan).

B – 1945, 14 augustus Einde van Wereldoorlog II.

B – 1945 België en de UNO
België is bij de oprichters van de U.N.O. (United Nations Organisation). Die ijvert voor de opbouw van de vrede, zich steunend op de beginselen van de verdwenen Volkerenbond. De algemene vergadering loopt gedurende zekere tijd onder het voorzitterschap van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken: P.H. Spaak.

A – 1945 De wederopbouw
Ook in België werd aanzienlijke schade toegebracht aan gebouwen, fabrieken, schepen en bruggen. De totale schade bedraagt 35,2 miljard frank. (Waarden van augustus 1939) In de jaren ’30 heerst er grote werkloosheid, sinds 1945 is die praktisch verdwenen. Alles wat stuk is moet terug worden opgebouwd.

B – 1945 Benelux
        België, Nederland en Luxemburg gaan samenwerken. De term is ontstaan toen de drie landen als één geheel naar buiten traden op de Internationale Conferentie voor handel en werkgelegenheid te Genève.
Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers België aan om op te rukken naar Frankrijk.

B – 1948 Het vrouwenstemrecht
        Elke kiezer heeft slechts recht op één stem.
Behalve de vrouwen, die mogen niet aan de verkiezingen deelnemen. Door een wet kan, mits dezelfde vereisten, het kiesrecht aan vrouwen worden verleend. Die wet moet door tenminste tweederden van de stemmen aangenomen worden. Dat gebeurt in 1948.

B – 1951 Boudewijn I
Boudewijn I wordt koning der Belgen op 17 juli 1951. Zijn vader, Leopold III,
heeft troonsafstand gedaan. Er zijn reeds bloedige botsingen geweest tussen Leopoldisten en tegenstanders bij het paleis te Laken. P.H. Spaak verklaart dat de stakingen een opstandig karakter hebben en het begin van een revolutie kunnen zijn. Oorzaak was o.a. het bezoek van Leopold III aan Hitler in Berchtesgaden.

B – 1953 31 oktober – eerste TV-uitzending in België.

B – 1958 De Wereldtentoonstelling te Brussel
Ze wordt op 17 april 1958 door koning Boudewijn geopend. Het atomium is de grote blikvanger. De meeste landen zijn vertegenwoordigd. Expo 58 wordt een evenement om nooit te vergeten.

A – 1958 Aanhechting van Lillo, Berendrecht en Zandvliet
Lillo, Berendrecht en Zandvliet worden bij Antwerpen gevoegd. De grote bedoeling is: de uitbreiding van de haven. Later komt hier immers de Zandvlietsluis. Vooraf werden reeds Oosterweel, Oorderen en Wilmarsdonk aangehecht in 1929.

B – 1960 Belgisch Congo onafhankelijk (Zaïre)
Op 30 juni 1960 wordt Congo een onafhankelijke republiek. Het wordt gevierd met enorm feestgedruis, dat echter spoedig zal omslaan in krijgsrumoer en geweld. Voor koning Boudewijn defileren voor de laatste maal, zelfbewust en blij, leger en bevolking van Congo, nog onbewust van de komende miserie.                              
A – 1960-1967 De haven wordt uitgebreid
Nieuwe havendokken worden gegraven.

B – 1967 De Zandvlietsluis wordt ingehuldigd
Het is op dit ogenblik de grootste sluis ter wereld. En ook de brug is nog steeds de grootste beweegbare brug ter wereld.

B – 1968 Mei 1968. De studenten roeren zich
 Het wordt bijna een revolte. Gevolg ervan: de universiteiten van Brussel en Leuven worden gesplitst in een Vlaamse en Franstalige afdeling.

A – 1968 Dempen van de Zuiderdokken
De Zuiderdokken aan de Vlaamse en de Waalse kaai worden gedempt. Je weet wel, waar nu de Sinksenfoor staat. Vroeger waren dat dokken waar binnenschepen lagen.

A – 1969 De Kennedytunnel wordt ingehuldigd
De Waaslandtunnel was reeds lang oververzadigd. De nieuwe verbinding tussen rechter- en linkeroever wordt met gejuich onthaald. Schoolkinderen wandelen door de tunnel. Het is feest.

B – 1970 Vijfdagenweek
Op zaterdagvoormiddag hebben de kinderen van de lagere school geen klas meer. Wat doen ze met de vrije tijd?

A – 1971 Universiteit Antwerpen
In 1971 worden verscheidene universitaire centra opgericht waaronder te Antwerpen. Het is nog steeds een poging, we hebben 3 instellingen :
- Universitaire Instelling Antwerpen,
- Rijksuniversitair Centrum Antwerpen,
- Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen.

B – 1971 Vanaf 1 januari 1971 starten de uitzendingen van de kleurentelevisie in ons land.

B – 1973 Oliecrisis. Autoloze zondagen
De Arabische olieproducerende landen verhogen de olieprijzen en beperken de invoer. Er is schaarste. Om dit te verhelpen, richt met autoloze zondagen in van 18.11.1973 tot 26.12.1973.

A – 1975   Start eerste sectie van de metro
In Antwerpen begint men te werken aan een pré-metro.

B – 1975 Stemrecht: jongeren vanaf 18 jaar hebben nu stemrecht

A – 1983 Fusie van de Antwerpse gemeenten
In januari 1983 wordt de fusie van de volgende gemeenten werkelijkheid: Ekeren, Merksem, Deurne, Borgerhout, Berchem, Wilrijk, Hoboken en Antwerpen                                                                       
B – 1990 Meerderjarigheid op 18 jaar
Vanaf nu zijn de jongeren van 18 jaar meerderjarig met de daaraan verbonden voordelen en nadelen.

A – 1991 Liefkenshoektunnel
De Liefkenshoektunnel wordt ingehuldigd, maar beantwoordt niet aan de verwachtingen. Deze tunnel kan men enkel gebruiken mits het betalen van een tol.

B – 1993 Albert II koning der Belgen
 Na het overlijden van koning Boudewijn volgt zijn broer hem op onder de naam van Albert II.

A – 1993 Antwerpen Culturele hoofdstad van Europa
Voor de stad een prestigieuze titel !
Het groots slotvuurwerk en de parade van zeilschepen op de Schelde tijdens de Euroseal, zijn voor velen blijvende herinneringen.